gah semester ganjil an 2023/2024 eahlian 3. fill the blanks below with the correct pronouns. a nina is qquad (teman kami) b. siti helps | Question AI (2024)

Home/Other/

GAH SEMESTER GANJIL AN 2023/2024 eahlian 3. Fill the blanks below with the correct pronouns. a Nina is qquad (teman kami) b. Siti helps qquad (saya) c. Rina and qquad friend go to the library. d. They invite qquad (kami) e. My mother give qquad (saya) money. 4. Read the text above and answer the following questions. My Daily Activity I wake up at 05.00, then I make the bed. I move to the bathroom then I wash my face. Then I clean my house. Before go to work I already have a breakfast and take a bath. I'm working from 8.00 a.m until 15.00 p.m. After work, I take a bath and change clothes. I usually play video games when I am alone at home. In the afternoon I water my plants and sweep the floor. In the night I have dinner that I cooked by myself. I have dinner when I am watching my favorite TV show. After that I will get sleepy and go to sleep immediately. a. Mention the activities of the writer after work! b. What the writer do in the afternoon? c. Does the writer wake up at 6 ? 5. Add-s, -es, or -ies with the following verbs above a. Sleep b. Work c. Call d. Try e. Fix 6. Fill the blank using "do not" or "does not" a. Zul and Hadi qquad go to London. b. She qquad think about him. 7. Fill the blank using "do" or "does" a. qquad Fella drink milk every morning? b. qquad Shelly wash some plate after dinner? 8. Compleie the following sentences with the verb in the bracket. a. I always qquad my car on Sunday. (wash) b. Mr. Irwandi qquad our English. (teach) 9. Change the sentence into (-) and (?) Ninda eats potato every moming. (-) qquad (?) qquad 10. Change the sentence into ( + ) and (?) I don't call her (t) qquad (?) qquad

Answer

4.1(290 votes)

gah semester ganjil an 2023/2024 eahlian 3. fill the blanks below with the correct pronouns. a nina is qquad (teman kami) b. siti helps | Question AI (2)

Mary Ann TorresVeteran · Tutor for 11 years

Answer

<br><br />3. a. teman kami<br><br />b. saya<br><br />c. Rina and her friend go to the library.<br><br />d. kami<br><br />e. saya<br><br />4. a. After work, the writer takes a bath and changes clothes. The writer usually plays video games when alone at home.<br><br />b. In the afternoon, the writer waters the plants and sweeps the floor.<br><br />c. No, the writer does not wake up at 6 but at 05.00.<br><br />5. a. sleeps<br><br />b. works<br><br />c. calls<br><br />d. tries<br><br />e. fixes<br><br />6. a. Zul and Hadi do not go to London.<br><br />b. She does not think about him.<br><br />7. a. Does Fella drink milk every morning?<br><br />b. Does Shelly wash some plates after dinner?<br><br />8. a. I always wash my car on Sunday.<br><br />b. Mr. Irwandi teaches our English.<br><br />9. (-) Ninda does not eat potatoes every morning.<br><br />(?) Does Ninda eat potatoes every morning?<br><br />10. (+) I call her.<br><br />(?) Do I call her?<br /></p><br /><p>

Explanation

<br><br />3. Penggunaan kata ganti sesuai dengan konteks kalimat.<br><br />4. Detail aktivitas penulis setelah bekerja dan di sore hari diambil dari teks.<br><br />5. Penambahan akhiran untuk kata kerja sesuai dengan aturan tata bahasa Inggris.<br><br />6. 'Do not' digunakan untuk subyek jamak atau 'I/you/we/they', sedangkan 'does not' untuk subyek tunggal ketiga orang.<br><br />7. 'Do' atau 'does' digunakan untuk membentuk pertanyaan dalam simple present tense, 'do' untuk 'I/you/we/they', 'does' untuk 'he/she/it'.<br><br />8. Mengisi kalimat dengan kata kerja yang diberikan.<br><br />9. Mengubah kalimat menjadi bentuk negatif dan interogatif.<br><br />10. Mengubah kalimat negatif menjadi positif dan interogatif.<br /></p><br />```

Does the answer help you? Rate for it!

You might be interested

Explore more questions

  • FILIPINO Panuto: Suriin ang mga pahayag sa bawat bilang, Lagyan ng tsek(✓) kung ang pahayag ay nagsasaad ng pangsang-ayon (X) Naman kung pangsalungat. 1.Lubos akong nanalig sa sinasabi mong ligtas tayo rito. 2.Hindi ko gusto ang iyong pananalita. 3.Ayaw kung sumama sa inyong paglalakbay. 4.Tunay ngang hangga't may buhay may pag-asa. 5.Kaisa ako sainyong adhikain. 6.Tama ang iyong sinabi. 7.Hindi, dapat mangibabaw ang kabutihan sa mundo. 8.Pareho tayo ng nais na buhay. 9.Totoong kailangan ng tagapagligtas ang mundo. 10.Maling-Mali ang pagtatapon ng basura sa dagat. ​See Answer05/03/2024
  • Kalagayan o sitwasyon ng wikang Filipino sa kabataan sa kasalukuyang panahon?See Answer05/03/2024
  • 2. Ano ang pinakapaksa ng dulang "Sa Pula, Sa Puti?”​See Answer05/03/2024
  • Bilang isang mag-aaral, sumasang-ayon ka ba sa pangkalahatang mensahe ng tagubilin? Pangatwiranan ang iyong sagot sana po masagot ng tama [•_•] ​See Answer05/03/2024
  • Petsa/oras, sitwasyon, tugon o ginawa resulta​See Answer05/03/2024
gah semester ganjil an 2023/2024 eahlian 3. fill the blanks below with the correct pronouns. a nina is qquad (teman kami) b. siti helps | Question AI (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jonah Leffler

Last Updated:

Views: 5275

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jonah Leffler

Birthday: 1997-10-27

Address: 8987 Kieth Ports, Luettgenland, CT 54657-9808

Phone: +2611128251586

Job: Mining Supervisor

Hobby: Worldbuilding, Electronics, Amateur radio, Skiing, Cycling, Jogging, Taxidermy

Introduction: My name is Jonah Leffler, I am a determined, faithful, outstanding, inexpensive, cheerful, determined, smiling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.